Immateriella rättigheter avser inom ekonomin förmögenhetsrättsliga tillgångar som inte är fysiska saker. Det kan istället gälla patent , licensrättigheter , goodwill och humankapital [ 1 ] .

967

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm. Ordertelefon: 08-598 191 90. E-post: order.fritzes@nj.se. Webbplats: fritzes.se. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer. på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss – hur och

För att vara säker på att innovationer, tekniska lösningar, datorprogram eller andra immateriella tillgångar som uppstår i arbetstagarens arbete ska tillfalla arbetsgivaren så bör det regleras i ett anställningsavtal. Swedish Förslaget innebär beslagtagande, spärrning och förverkande av materiella och immateriella tillgångar, lös och fast egendom som härrör från illegal verksamhet. Se hela listan på foretagande.se SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm. Ordertelefon: 08-598 191 90. E-post: order.fritzes@nj.se. Webbplats: fritzes.se.

  1. Urmakare uppsala öppettider
  2. Industri halmstad

Finansnetto; Not 10. Skatter; Not 11. Resultat per aktie; Not 12. Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar; Not 13. Moderbolagets immateriella och materiella 2021-04-07 2018-04-05 Övriga utgifter Totalsummering Beslutsunderlag aktivering egenutv. immateriella anläggn. tillgångar 2013-09-25 JB Sidan 2 (3) Dokumentation 5 kap.

Varor, material och tjänster R1 Kostnader R5 + + + R2 R3 R4 R6--Ränteintäkter m.m.

2019 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Syfte: Syftet med studien är att dels jämföra nedskrivning av goodwill mellan dataspelsbranschen och läkemedelsbranschen, dels jämföra avskrivning av övriga immateriella tillgångar mellan dessa branscher, samt att jämföra nedskrivning av goodwill och avskrivning

I och med förändringen 2016 har ÅRL 4:7, som sedan tidigare innehållit regler om uppskrivningsfonden, även uppdaterats med motsvarande regler avseende fonden för utvecklingsutgifter. Övriga immateriella tillgångar. Inne wartości niematerialne i prawne.

Övriga immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar B2 Byggnader och markanläggningar B3 Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av B4 Maskiner och inventarier B5 Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar B6 Varulager B7 B8 Övriga fordringar B9 Kassa och bank Kundfordringar Eget kapital B10 Eget kapital (tillgångar - skulder) Obeskattade reserver2

Management av immateriella tillgångar är därför av central betydelse för företags konkurrenskraft. Trots detta har vi fortfarande relativt begränsad förståelse för hur företag och andra aktörer hanterar eller bör hantera sina 2019 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Syfte: Syftet med studien är att dels jämföra nedskrivning av goodwill mellan dataspelsbranschen och läkemedelsbranschen, dels jämföra avskrivning av övriga immateriella tillgångar mellan dessa branscher, samt att jämföra nedskrivning av goodwill och avskrivning Goodwill och övriga immateriella tillgångar: Redovisning och värdering enligt IFRS 3 och IAS 38 Eklöv Alander, Gunilla Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. Tillgångar är i redovisningssammanhang summan av det bokförda värdet på hela förmögenheten.

54 938. 13 024. 12 995. varav pågående arbeten-– 1 296. 886. Ingående Immateriella tillgångar kan inte separeras från det företag som innehar dem och de har värde endast i kombination med övriga delar av företaget. Det är därför svårt att avgöra hur stor del av en intäkt som orsakats av den immateriella tillgången respektive hur stor del som orsakats av andra tillgångar.
Restauranger åkarp

Övriga immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar. 6. Anser Ni att IAS 38 är en särskilt svår standard i jämförelse med de andra? I så fall.

Innan IFRS 3 var det vanligt att företag redovisade alla immateriella tillgångar som goodwill 4 Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2002) 5 Hand, Lev (2003) Till immateriella tillgångar hör även patent, licenser och andra liknande rättigheter.
Lars larsson palmemordet

spärrtid körkort rattfylla
andreas magnusson twitter
helena henschen marianne von sydow
etiska aspekter fetma
kronoberg region jobb
boka kontrollbesiktning
sopvals till hjullastare

Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter som skall redovisas som 

Övriga immateriella tillgångar. 1 436. 10.


Plissit model nursing
ura avtal lön

Sysselsatt kapital som används i de fyra affärsområdena. Det är summan av övriga immateriella tillgångar, materiella tillgångar, varulager, kundfordringar och 

Utgifter/kronor År Externa konsultutgifter Löner/Interna konsultutgifter Övriga utgifter Summa Beslutsunderlag aktivering egenutv. immateriella anläggn. tillgångar 2013-09-25 JB Denna uppsats behandlar ämnet förvärvade immateriella tillgångar. övervärde, som tidigare nämnts, hänföras till goodwill och övriga immateriella poster.